Nawigacja

 • Komunikat w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

   

  Komunikat w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu w roku szkolnym 2019/2020

    

  1.  Wytyczne dla osób zdających egzamin ósmoklasisty: 

   1.1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).Uczeń przychodzi na egzamin z wypełnionym przez rodziców oświadczeniem o stanie zdrowia i deklaracją zapoznania się z procedurami oraz zgodą na pomiar temperatury ( załącznik nr 1) 

   1.2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

   1.3    Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły tylko w sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

  1.4  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

   1.5      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. 

   Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

   1.6    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

   1.7    Zdający powinien przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, zabrania się dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

     

  2. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego: 

   2.1    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

  Klasa 8a zgłasza się przed drzwiami byłego gimnazjum o godz. 7.50 

  Klasa 8 b o godz. 8.15 

  Klasa 8a pozostawia rzeczy w gabinecie 112, a klasa 8b w gabinecie 108. 

   2.2     Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – (w szczególnym przypadku osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, są bez osłon). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

    2.3 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali   egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 

    ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 
  2.  wychodzi do toalety, 
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

   2.4   Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

  2.5   W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

  2.6   Losowania numerów stolików na egzaminie przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zadającego. 

  2.7 Pozostałe informacje znajdują Procedurach bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty. 


  p.o. Dyrektora Szkoły

  Wioletta Sosnowska

  Do pobrania Oświadczenie rodziców/opiekunów Zalacznik_nr_1_egzamin_8_klasisty.pdf

  Zapraszamy do zapoznania się  z pełną informacja Egzamin Ósmoklasisty

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka

  Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego, zapraszamy do ogladania:

  https://www.facebook.com/167923646944826/videos/568728300715509/

   

 • Organizacja zajęć opiekuńczo–wychowawczych dla klas I–III i konsultacje dla uczniów klas VIII

  Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020: 

   

  Procedury_zapewnienia_bezpieczenstwa_na_terenie_PSP5_.pdf

   

  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I – III

  Od 25 maja 2020r. zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, których rodzice zdeklarowali taką konieczność. W miarę możliwości, przy niewielkiej liczbie dzieci, postaramy się zorganizować dzieciom czas w taki sposób, aby nauczanie na odległość  mogły zrealizować w szkole, pod opieką nauczycieli świetlicy. W przypadku większej liczby dzieci, elementy zajęć dydaktycznych dopasujemy do liczby dzieci i możliwości szkoły.

  Świetlica będzie czynna od godz. 6.30 do 15.30. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywać się będzie w następujących godzinach:

  Przyprowadzanie: 6:30-8:00  

  Odbieranie: 13:00-13:30 oraz 15:00-15:30 

  Przychodząc do szkoły rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona, odprowadzająca oraz dziecko są zobowiązane do zakrywania ust i nosa. Na teren szkoły wchodzi tylko dziecko, któremu mierzona jest temperatura, po umyciu rąk dziecko udaje się do świetlicy szkolnej.

  W tym czasie nauczyciele klas I-III kontynuują nauczanie na odległość według dotychczasowych zasad.

  W szkole zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa, zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły www.psp5zagan.pl, zgodnie z wytycznymi GIS i MEN. Każdy rodzic przysyłający dziecko do szkoły jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i podpisania załączników.

   

  Konsultacje dla uczniów klas VIII

  Od 25 maja 2020r. zostają również uruchomione konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. Zajęcia będą odbywać się wg ustalonego harmonogramu.

  Wejście do szkoły od strony dawnego gimnazjum, na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.

  Uczniowie, którzy zdeklarowali taką potrzebę muszą się dostosować do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, a rodzice podpisują oświadczenie i deklarację, stanowiące załączniki do procedur.

  Zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą zgodnie z  indywidualnymi ustaleniami.

  Od dnia 25 maja 2020 r. biblioteka udostępnia materiały biblioteczne  tylko nauczycielom do celów dydaktycznych we wcześniej umówionym terminie.

  W miesiącu czerwcu książki nie będą już wypożyczane. Zasady zwrotu książek i podręczników zostaną podane w późniejszym terminie.

  Harmonogram konsultacji dla klas ósmych

  1. poniedziałek 8:00-8:45   j. polski  112   p. E. Pogorzelska

  2. wtorek 8:00-8:45   j. angielski  112   p. A. Fridrich-Kryżar

  3. Wtorek 13:00-13:45   j. niemiecki  112   p. W. Urban

  4. środa9:50-10:35   matematyka  112   p. J. Wawrzynowicz

  5. środa11:40-12:25   j. angielski  112   p. T. Puchacz

  Do pobrania:

  Deklaracja_rodzicow.pdf

  Oswiadczenie_rodzicow.pdf

  Upowaznienie_odbioru_dziecka.pdf

  Wszystkie zaświadczenia: Oswiadczenia_i_deklaracja__rodzicow_-_konsultacje_uczniow.pdf

 • Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

  1.Bobela Miłosz

  2.Bober Antoni

  3.Brembor Nikodem

  4.Demkowski Jakub

  5.Drozdek Piotr

  6.Gadalska Zuzanna

  7.Gałandziej Oskar

  8.Giza Karola

  9.Giza Natalia

  10.Hrydziuszko Aleksandra

  11.Ilie Marcel

  12.Irski Maksymilian

  13.Jankowski Jan

  14.Jasiński Mikołaj

  15.Jóźwiak Filip

  16.Jurkiewicz Lena

  17.Kaczor Cyprian

  18.Kasztel Julia

  19.Kruczkiewicz Szymon

  20.Kubiak Julia

  21.Machacz Dominik

  22.Maciaszek Martyna

  23.Niedzielska Maja

  24.Palczewski Filip

  25.Pawłowicz Mateusz

  26.Piwińska Zuzanna

  27.Płatek Marcin

  28.Podolski Wojciech

  29.Prędka Lena

  30.Puchacz Wojciech 

  31.Siercha Michał

  32.Skoczylas Julian

  33.Smektała Laura

  34.Staciwa Jakub

  35.Staliś Martyna

  36.Szach Lena

  37.Szkudlarek Patrycja

  38.Szumiński Gabriel

  39.Trepiak Aleksander

  40.Tworek Patryk

  41.Walotka Oliwia

  42.Weznerowicz Natan

  43.Więckowski Aleksander

  44.Więcław Antoni

  45.Wilenta Zuzanna

  46.Wygnaniec Bartosz

  47.Wyspiańska Weronika

  48.Ziomek Maciej

  49.Żelazek Szymon

 • Komunikat

  Komunikat

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że organ prowadzący podjął decyzję o uruchomieniu oddziału przedszkolnego od 18 maja 2020 r. Oddział przedszkolny będzie pełnił funkcję opiekuńczą-wychowawczą. Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego.

  Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa na terenie  oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu w okresie Pandemii COVID-19 oraz załącznikami.


  Procedury_zapewnienia_bezpieczenstwa_na_terenie_oddzialu_przedszkolnego_PSP_nr5_w_Zaganiu.pdf

  OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Zalacznik_1-Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.docx

  Zalacznik_1-Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.pdf​​​​​​​

  DEKLARACJA RODZICA

  Zalacznik_2-_Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.docx

  Zalacznik_2-_Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.pdf

  OŚWIADCZENIE

  Zalacznik_3-_Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.docx

  Zalacznik_3-_Procedury_bezpieczenstwa_uruchomienie_przedszkola_PSP_5_w_Zaganiu.pdf


 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 • Komunikat dotyczący otwarcia PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKA

  Komunikat dotyczący otwarcia PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKA

  Szanowni Rodzice,

  informujemy, że miejskie przedszkola oraz żłobek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim, pozostaną zamknięte co najmniej do piątku 15 maja 2020 roku. Obecnie trwa analiza możliwości prawidłowego zabezpieczenia placówek zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, szczególnie zapewnienia jednostkom środków ochrony bezpośredniej, środków dezynfekcyjnych. Równocześnie trwa ocena ilości dzieci mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z określonymi wytycznymi. Równocześnie dyrektorzy jednostek kontaktują się z rodzicami, którzy deklarują potrzebę opieki nad dzieckiem z uwagi na obowiązki zawodowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Żagania ewentualna opieka przedszkolna zapewniona zostanie wyłącznie ograniczonej grupie dzieci, przede wszystkim dzieciom rodziców zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu. O szczegółowych zasadach i terminach otwarcia miejskich przedszkoli oraz żłobka poinformujemy Państwa najpóźniej w piątek 15 maja 2020 roku.

   

  Informacja ze stron: https://urzadmiasta.zagan.pl/2020/05/05/komunikat-dotyczacy-otwarcia-przedszkoli-i-zlobka/

 • Wyniki rekrutacji do przedszkola i klasy I

   

  Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2020/2021 dostępna w sekretariacie szkoły. 

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na  rok szkolny 2020/2021:

  1.Bobela Miłosz

  2.Bober Antoni

  3.Brembor Nikodem

  4.Demkowski Jakub

  5.Drozdek Piotr

  6.Gadalska Zuzanna

  7.Gałandziej Oskar

  8.Giza Karola

  9.Giza Natalia

  10.Hrydziuszko Aleksandra

  11.Ilie Marcel

  12.Irski Maksymilian

  13.Jankowski Jan

  14.Jasiński Mikołaj

  15.Jóźwiak Filip

  16.Jurkiewicz Lena

  17.Kaczor Cyprian

  18.Kasztel Julia

  19.Kruczkiewicz Szymon

  20.Machacz Dominik

  21.Maciaszek Martyna

  22.Niedzielska Maja

  23.Palczewski Filip

  24.Pawłowicz Mateusz

  25.Piwińska Zuzanna

  26.Płatek Marcin

  27.Podolski Wojciech

  28.Prędka Lena

  29.Puchacz Wojciech 

  30.Siercha Michał

  31.Skoczylas Julian

  32.Smektała Laura

  33.Staciwa Jakub

  34.Staliś Martyna

  35.Sysoń Tomasz

  36.Szach Lena

  37.Szkudlarek Patrycja

  38.Szumiński Gabriel

  39.Trepiak Aleksander

  40.Tworek Patryk

  41.Walotka Oliwia

  42.Weznerowicz Natan

  43.Więckowski Aleksander

  44.Więcław Antoni

  45.Wilenta Zuzanna

  46.Wygnaniec Bartosz

  47.Wyspiańska Weronika

  48.Ziomek Maciej

  49.Żelazek Szymon

   

   

 • “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców

  “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców

  Wszystkich rodziców oraz opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie “Bezpieczny Internet ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. W trakcie webinaru zostaną przedstawione zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Podczas warsztatów trenerzy programu “Szkoła z Gigantami”  edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. 

   

  Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05. Aby wziąć udział w warsztatach “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców oraz opiekunów należy dokonać rejestracji poprzez następujący link:

  >>> "Bezpieczny Internet ONLINE" - zapisy dla rodziców oraz opiekunów <<<

  Zachecamy do udziału w darmowych warsztatach online poświęcony zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w Internecie. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny pod numerem: 22 112 10 63

 • Kolejne komunikaty MEN

  Rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych w systemie Nabór Vulcan na stronach Powiatu Żagańskiego 

  https://powiatzaganski.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 • Zbiórka materiałów opatrunkowych - Klub Wolontariuszy
  Kochani!!! Pragnę Wam bardzo podziękować w zbiórce MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, która odbyła się w PSP Nr 5, oraz w LO IM. STEFANA BANACHA. Ze względu na sytuację, w której obecnie się znajdujemy nie mogły one zostać przesłane na misje z powodu zablokowanych przesyłek międzynarodowych. Wszystkie materiały zostały w dniu dzisiejszym przekazane do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żaganiu. Jeszcze raz DZIĘKUJĘ WAM i Waszym RODZICOM za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji.
 • Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

   Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

   

   

   

   

   

  Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego dostępna w sekretariacie szkoły.

   

 • Komunikat MEN

 • Wielkanoc 2020

 • Wiosenna przerwa świąteczna

 • Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce w górnej części strony Rekrutacja 2020/2021.

  Prosimy w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych o przesyłanie wypełnionych i zeskanowanych (mogą być bardzo dobrej jakości zdjęcia) z Państwa podpisem dokumentów na pocztę email szkoły: psp5zagan@wp.pl

  W razie pytań prosimy dzwonić do sekretariatu szkoły pod telefon: 68 453-91-77

  Rekrutacja do przedszkola trwa od 2 do 27 marca 2020r.

  Rekrutacja uczniów do klasy I trwa od 23.03 do 7.04.2020r.

  Zapraszamy!

 • Rekrutacja 2020-2021

  ZOBACZł FOLDER

 • MAMY TO   !!!!!   :)
  19.03.2020 BARDZO DZIĘKUJĘ WOLONTARIUSZOM NASZEJ SZKOŁY ZA ICH PRACĘ I ZAANGAŻOWANIE. DYREKCJI I NAUCZYCIELOM ZA WSPIERANIE NAS I NASZYCH DZIAŁAŃ!!! JESTEŚCIE KOCHANI!!!
  PSP 5 ŻAGAŃ!!!  
  MAMY TO   !!!!!   :) - Obrazek 1
  Dyplom_Szkola_w_ZAGANIU.pdf
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
  ul. Nocznickiego 18
  68-100 Żagań
 • tel./fax 68 377 33 75