Nawigacja

Egzamin Ósmoklasisty

 

Komunikat w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu w roku szkolnym 2019/2020

  

 1.  Wytyczne dla osób zdających egzamin ósmoklasisty: 

 1.1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).Uczeń przychodzi na egzamin z wypełnionym przez rodziców oświadczeniem o stanie zdrowia i deklaracją zapoznania się z procedurami oraz zgodą na pomiar temperatury ( załącznik nr 1) 

 1.2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 1.3    Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły tylko w sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.4  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

 1.5      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. 

 Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 1.6    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 1.7    Zdający powinien przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, zabrania się dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

   

2. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego: 

 2.1    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

Klasa 8a zgłasza się przed drzwiami byłego gimnazjum o godz. 7.50 

Klasa 8 b o godz. 8.15 

Klasa 8a pozostawia rzeczy w gabinecie 112, a klasa 8b w gabinecie 108. 

 2.2     Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – (w szczególnym przypadku osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, są bez osłon). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

  

2.3 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali   egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 

  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 
 2.  wychodzi do toalety, 
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 2.4   Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

2.5   W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

2.6   Losowania numerów stolików na egzaminie przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zadającego. 

2.7 Pozostałe informacje znajdują Procedurach bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

p.o. Dyrektora Szkoły

Wioletta Sosnowska

do pobrania Komunikat_w_sprawie_egzaminu_8_klasisty.pdf

do pobrania Oświadczenia rodzców/opiekunów -  Zalacznik_nr_1_egzamin_8_klasisty.pdf

 

Aktualne informacje o egzaminach ósmoklasistów na stronach CKE 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

PIERWSZY EGZAMIN (ROK SZKOLNY 2019/2020) BĘDZIE OBEJMOWAŁ:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

 • angielski;
 • niemiecki;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język mniejszości narodowej – niemiecki nie jest językiem obcym!!!).

EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM I DODATKOWYM.

Termin główny: czerwiec.
Termin dodatkowy: lipiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych, zdrowotnych lub przerwał, przerwano, unieważniono mu egzamin. 
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU

16 czerwiec 2020 (wtorek), godzina 9.00

język polski

120 minut   

17 czerwiec 2020 (środa), godzina 9.00

matematyka

100 minut

18 czerwiec 2020 (czwartek, godzina 9.00

język obcy

90 minut

 

Od roku szkolnego 2021-2022 w 3 dniu uczeń dodatkowo przystąpi do egzaminu wybranego przedmiotu (90 minut)
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin dodatkowy: 7 – 9 lipca, godzina 9.00.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik, dla egzaminu z każdego przedmiotu, procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

WAŻNE TERMINY

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:

 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem)

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem)

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 14 czerwca 2019 r. 
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r. 
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnymi egzaminie maturalnym w 2019 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2018/019)

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (rok 2008 – pióro, długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijka na matematykę) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
 • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
 • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

 • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
 • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
 • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
 • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
 • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
 • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
 • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
 • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
 • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
 • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

Jeżeli - zdaniem ucznia lub jego rodziców - w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.
Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem:
www.cke.edu.pl

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • uczniowie niepełnosprawni;
 • uczniowie niedostosowani społecznie;
 • uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych;

przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).

Związane z tym działania spoczywają na pedagogu szkolnym. W związku z tym, bardzo dobrze zna on obowiązujące w tym zakresie procedury.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

DOKUMENT

GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

uczniowie:

 • słabosłyszący i niesłyszący;
 • słabowidzący i niewidomi;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

uczniowie:

 • z czasową niesprawnością rąk;
 • z przewlekłymi chorobami;
 • chorzy lub niesprawni czasowo.

opinia rady pedagogicznej

uczniowie:

 • którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

uczniowie:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 • uczniowie z chorobami przewlekłymi.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. 
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek - do 30 września - poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
  ul. Nocznickiego 18
  68-100 Żagań
 • tel./fax 68 377 33 75