• Nagłówek

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu im. 1 Dywizji Panernej Dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu.
     Dane teleadresowe jednostki:
     • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Nocznickiego 18 , 68-100 Żagań
     • Sekretariat 68 377 33 75
     • e-mail : psp5zagan@wp.pl

      

     Status pod względem zgodności z ustawą
     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
     • obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych,
     • brak siatki strony www
     • nie ma możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
     • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
     Powody wyłączenia:
     • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
     Ułatwienia:
     • podświetlane linki do stron internetowych
     • duże wyraziste ikony
     • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
     • ustawienia języka
     Oświadczenie sporządzono: 30.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
     Osobą odpowiedzialną jest : Administracja, 684774966 , adres poczty elektronicznej: psp5zagan@wp.pl

     Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: Dyrektor 068 377 33 75 .
     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Link do strony internetowej : https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
     Każdy ma prawo:
     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
     Żądanie musi zawierać:
     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Dostępność architektoniczna

     W skład Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu wchodzi:
     • Budynek wolnostojący,ul. Nocznickiego 18 .

     W budynku znajduje się winda, którą mogą poruszać się osoby na wózkach inwalidzkich od parteru do trzeciego piętra. Niestety windą nie można zjechać do piwnicy, gdzie znajduje się biblioteka szkolna. Ponadto od głównego wejścia do budynku znajduje się dostosowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brakuje takiego podjazdu od podwórza szkoły. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Przed głównym wejściem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
     Aplikacje mobilne:
     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

      

     Raport o stanie zapewnienia dostępności 30.03.2021:

     Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_-_aktywny_formularz_PDF.pdf